HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin đăng ký

2. Hồ sơ đính kèm.

Chú ý:
- Vui lòng chọn file không quá 10 MB và với các định dạng sau: .pdf,.png,.jpg
- Tệp excel danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng đính kèm vui lòng đúng mẫu, download tệp mẫu tại đây

 
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Tệp excel danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng (*)
2 Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương (*)
3 Tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị xét khen thưởng (*)
4 Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp đề nghị (*)
5 Danh sách kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của năm (*)
 
Copyright © 2022, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1